top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Adresar 9

Obchodný register

zápis do obchodného registra, zbierka listín

second
img
Naše služby vám zaručia:
- úsporu na nutných poplatkoch viac ako 50 %,
- neobmedzovanie úradnými hodinami,
- úsporu času a nulové náklady na cestovné,
- komfort celého procesu,
- súlad návrhu na zápis a všetkých jeho príloh s aktuálnou legislatívou,
- priebežné informácie o priebehu zápisu do obchodného registra

img
- návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
- návrhu na zápis zmien zapísaných údajov,
- návrhu na výmaz zapísaných údajov,
- uloženia dokumentov do zbierky listín,
- žiadosti o výpis, odpis a potvrdenie z obchodného registra,
- žiadosti o vydanie kópie uložených listín,
- vydania potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín

Využitím týchto služieb môžete výrazne ušetriť na nutných poplatkoch !

img
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje
a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Vedie sa v elektronickej forme.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon.


img
Každý podnikateľ povinne ukladá do zbierky listín, vedenej príslušným registrovým súdom, dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka.
Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zdroj: Obchodný register