top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
MV-2

Daň z motorových vozidiel

sadzby všetkých samosprávnych krajov

second
Daň z motorových vozidiel v roku 2012

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2011 má daňovník tejto dane povinnosť podať v lehote do 31. januára 2012. Na podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2011 sa použijú tlačivá vydané MF SR č. MF/019260/2008-72.
Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii na daňových úradoch a na internetovej stránke DR SR www.drsr.sk.

Pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2011 daňovník vychádza zo sadzby dane uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN) príslušného vyššieho územného celku platnom na rok 2011.
Daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2011 zaplatí daňovník miestne príslušnému daňovému úradu v zákonom stanovenej lehote do 31. januára 2012.

Ak daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2011, daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania, ktorá je do 31. januára 2012. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Platenie preddavkov na daň na rok 2012

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 € a nepresiahne 8.292 €, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2012, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.292 €, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na rok 2012, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 € preddavky na daň na rok 2012 neplatí.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane určenej vyšším územným celkom vo VZN platnom pre rok 2012, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2012 u jedného správcu dane, vrátane vozidla, na ktoré je všeobecne záväzným nariadením znížená daň. Do predpokladanej dane sa nezapočítava sadzba dane za tie vozidlá, ktoré sú všeobecne záväzným nariadením oslobodené od dane.

Predpokladanú daň na rok 2012 uvedie daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2011 na riadku 52 bez ohľadu na výšku predpokladanej dane. Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej si vypočítal daňovník predpokladanú daň, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak a môže tak urobiť aj na základe žiadosti daňovníka.
Na platenie preddavkov na daň na rok 2012 nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zmena miestnej príslušnosti v priebehu roka 2012.

Zaokrúhľovanie
Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel ako aj pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Miestna príslušnosť

Miestna príslušnosť pri podávaní daňového priznania za rok 2011
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Predchádzajúcim rokom je rok, ktorý tesne predchádza roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie. To znamená, že daňovník dane z motorových vozidiel bude podávať daňové priznanie za rok 2011 miestne príslušnému daňovému úradu, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2010.

Ak došlo v roku 2011 k zmene miesta evidencie vozidla bez toho, aby súčasne došlo aj k zmene osoby daňovníka, táto skutočnosť neovplyvní miestnu príslušnosť správcu dane. Daňovník podá daňové priznanie daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2010.

Ak došlo v roku 2011 k zmene miesta evidencie vozidla a súčasne došlo aj k zmene osoby daňovníka (napr. daňovník vozidlo predal), táto skutočnosť ovplyvní miestnu príslušnosť správcu dane. Daňovníkovi, ktorý predal vozidlo, vznikla oznamovacia povinnosť a podanie daňového priznania za rok 2011 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2010. Daňovníkovi, ktorý kúpil vozidlo vznikla daňová povinnosť aj oznamovacia povinnosť miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti. Tento daňovník podá daňové priznanie za rok 2011 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti. Ak sa vozidlo stalo predmetom dane z motorových vozidiel v priebehu roka 2011, daňovníkovi vznikla daňová povinnosť aj oznamovacia povinnosť miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti. Tento daňovník podá daňové priznanie za rok 2011 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti. V prípade daňovníka, ktorý používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom v zahraničí sa miestna príslušnosť riadi trvalým pobytom alebo sídlom daňovníka (ktorým je užívateľ vozidla).

Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, miestna príslušnosť sa riadi podľa sídla zamestnávateľa. V prípade stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky, osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, miestna príslušnosť daňového úradu sa riadi podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

Miestna príslušnosť pri platení preddavkov na daň na rok 2012
Mesačné a štvrťročné preddavky na daň platí daňovník v roku 2012 tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1. januáru 2012.

Podrobné informácie k určeniu miestnej príslušnosti sú uvedené na internetovej stránke DR SR www.drsr.sk v ponuke Daňové informácie/ Pokyny a iné predpisy/ Daňovým riaditeľstvom SR/ Daň z motorových vozidiel – Pokyn DR SR k určeniu miestnej príslušnosti
na dani z motorových vozidiel.


Oznamovacia povinnosť

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo
používať na podnikanie. Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu roka 2012, je povinný oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti (okrem daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla podľa § 85 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť, január 2011

Tu si môžete stiahnuť sadzby dane za motorové vozidlá pre všetky samosprávne kraje.
Sťahuj 3 Daň z motorových vozidiel 2011
Sťahuj 3 Daň z motorových vozidiel 2010
Sťahuj 3 Normy emisií - EURO 3-5