top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
papier

Prevod obchodného podielu

obchodné spoločnosti

second
Prevod obchodného podielu od 59 € zrealizujeme kdekoľvek na Slovensku
(vrátane súdneho poplatku).

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na čistom obchodnom imaní obchodnej spoločnosti. Tvorí súčasť majetku spoločníka, s ktorým môže disponovať. S obchodným podielom sú spojené aj nemajetkové práva spoločníka - právo účasti na riadení spoločnosti.

Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, resp. na tretiu osobu v zmysle ustanovení zákona a spoločenskej zmluvy. Na prevod obchodného podielu je spravidla potrebný súhlas všetkých spoločníkov alebo valného zhromaždenia.

Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje formou písomnej zmluvy s osvedčenými podpismi účastníkov, v ktorej musí byť predmet zmluvy dostatočne kvalitatívne a kvantitatívne vymedzený. Zmluva musí obsahovať mieru splatenia vkladu prevodcu do obchodnej spoločnosti a vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom, že pristupuje k spoločenskej zmluve.

Účinky prevodu obchodného podielu medzi zmluvnými stranami nastávajú v okamihu platnosti zmluvy. Ak sa na prevod podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, tak sa účinnosť zmluvy odkladá až do tohto okamihu. Voči spoločnosti nastanú účinky prevodu - spoločnosť bude považovať nadobúdateľa obchodného podielu za spoločníka, dňom doručenia zmluvy o prevode. Ak sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, tak až udelením tohto súhlasu. Zápis zmeny osoby spoločníka do obchodného registra má len deklaratórne účinky. Konštitutívne účinky má len vo väzbe na ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti a vo vzťahu k tretím osobám.

Ako postupovať pri prevode obchodného podielu?

1. Zvolať valné zhromaždenie, oznámiť úmysel previesť obchodný podiel ostatným spoločníkom.
2. Spísať zmluvu o prevode obchodného podielu, osvedčiť podpisy účastníkov.
3. Uskutočniť valné zhromaždenie, ktoré schváli prevod obchodného podielu a zmeny
    spoločenskej zmluvy vyvolané prevodom.
4. Podať návrhu na zápis zmien zapisovaných údajov do obchodného registra s predpísanými
    prílohami.
5. Zaplatiť súdny poplatok - 66 €.

Pri elektronickom podaní návrhu je súdny poplatok 33 €.

Pri prevode obchodného podielu je nutné splniť viacero formálnych a obsahových podmienok. Odporúčame preto využiť služby profesionálov. Vyhnete sa tak častým formálnym chybám a odmietnutiu zápisu zmien do obchodného registra.

Zmluva o prevode obchodného podielu - nechajte jej vypracovanie profesionálom.
Zabezpečíme pre Vás všetky listiny nutné na prevod obchodného podielu (predaj obchodného podielu) a zapísanie zmeny v obchodnom registri zohľadňujúce vyvolané zmeny v sro.

Naša spoločnosť disponuje elektronickým podpisom a podanie návrhu do obchodného registra robí elektronického formou. Okrem profesionálneho prístupu získate aj 50% zľavu z výšky súdneho poplatku.

Téma: Obchodný register - prevod obchodného podielu, zmeny v obchodnom registri.