top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User

Zmena konateľa

spoločnosť s ručením obmedzeným

second
Zmena konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným od 59 € kdekoľvek na Slovensku
(vrátane súdneho poplatku).

Zmena konateľa v sro je pomerne častá zmena v sro. Dôvodom môže byť rozhodnutie samotného konateľa alebo rozhodnutie valného zhromaždenia, ak nastane zmena v osobe spoločníka sro, ktorý bol zároveň konateľom, pri prevode obchodného podielu spoločníka. Každá zmena konateľa v sro musí byť zapísaná v obchodnom registri.
Právnické osoby, ktoré vznikli podľa Obchodného zákonníka konajú prostredníctvom štatutárneho orgánu. V spoločnosti s ručením obmedzeným je to jeden alebo viac konateľov. Konateľ spoločnosti je výkonným orgánom. Ako jeden z orgánov obchodnej spoločnosti má právo aj povinnosť ju riadiť a za spoločnosť konať.
Konateľa spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje aj o jeho odmene. Konateľ nemusí byť spoločníkom spoločnosti. Na konanie za spoločnosť konateľ nepotrebuje žiadne ďalšie splnomocnenie či poverenie. Spôsob konania za spoločnosť je zapísaný v obchodnom registri a výpis z obchodného registra je najčastejšou formou preukázania oprávnenia konať za spoločnosť. Oprávnenie konateľa vystupovať v mene spoločnosti je neobmedzené a navonok ho ani nemožno obmedziť. Jediným obmedzením konania konateľa, ktoré má účinky aj navonok, teda voči tretím osobám, je ak má spoločnosť viacerých konateľov a podľa ustanovení spoločenskej zmluvy konajú za spoločnosť spoločne. Zmena konateľa spoločnosti sa nemusí dotknúť ustanovení o konaní konateľa v mene spoločnosti v spoločenskej zmluve.
Vznik a zánik funkcie konateľa spoločnosti
Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Musí to byť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony. Nie je rozhodujúce, či je občanom SR.
Rozdielny je spôsob ustanovenia konateľa u prvých konateľov spoločnosti a u ďalších konateľov spoločnosti. Určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsobu ich konania za spoločnosť je obligatórnou náležitosťou spoločenskej zmluvy. Oprávnenie prvého konateľa konať za spoločnosť vzniká až je j zápisom do obchodného registra. Menovanie a odvolávanie ďalších konateľov spoločnosti je plne v kompetencii najvyššieho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným - valného zhromaždenia. Všetci ďalší konatelia spoločnosti sú oprávnení konať za spoločnosť od momentu ich menovania do funkcie, bez ohľadu na to, kedy dôjde k ich zápisu do obchodného registra.
Funkcia konateľa môže zaniknúť vzdaním sa, odvolaním alebo z iných dôvodov (smrť, uplynutie doby funkčného obdobia, strata spôsobilosti,...).
Vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom spoločnosti
Medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom ide o obchodnoprávny vzťah a nie je ho možné vykonávať na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce. Výkon funkcie konateľa spoločnosti je preto dohodou medzi spoločnosťou a osobou konateľa. Najvhodnejšia je písomná forma - zmluva o výkone funkcie konateľa. Zmluva o výkone funkcie obvykle obsahuje tiež dojednanie o odmene, zákaz konkurencie, ukončenie funkcie (hlavne odvolanie a odstúpenie), dĺžke funkčného obdobia, odchodnom a podobne. Povinnosť uzavrieť takúto zmluvu medzi spoločnosťou a jej konateľom zákon však neukladá.
Práva a povinnosti konateľa spoločnosti
Práva a povinnosti konateľa spoločnosti upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. V spoločenskej zmluve, resp. v stanovách (ak ich spoločnosť má) Je možná ich úprava. Konateľ má povinnosť vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých spoločníkov.

Téma: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (konateľ sro), zmena konateľa, zápis zmien v sro do obchodného registra.