top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
UsersGroup

Ohlásenie živnosti

ako začať podnikať

second
Ohlásenie živnosti - živnostenský list od 25 € kdekoľvek na Slovensku elektronicky
(vrátane poplatku za ľubovoľný počet voľných živností)

Fyzické osoby podnikajú :
- najčastejšie ako živnostníci podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- na základe osobitných predpisov ak ide o advokátov, notárov, znalcov a tlmočníkov, lekárov,
  psychológov, veterinárnych lekárov, maklérov, ...
Právnické osoby
Najčastejšie ide o obchodné spoločnosti podľa zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré musia byť zapísané v obchodnom registri. Predmety podnikania si spoločníci vyberajú už pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Výberu predmetov podnikania treba venovať dostatočnú pozornosť, aby pokryli celý podnikateľský zámer zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným. Predmety podnikania sú prevažne živnosti upravené zákonom o živnostenskom podnikaní - živnostenskom zákone, no sú aj také, ktoré nie sú živnosťou podľa živnostenského zákona. Bez ohľadu na to, či predmety podnikania sú alebo nie sú živnosťou, musia byť všetky zapísané do obchodného registra. Vykonávanie činnosti, ktorá nie sú zapísaná v predmete činnosti (predmete podnikania) v obchodnom registri, môže byť kvalifikované ako neoprávnené podnikanie. Obvykle sa činnosti, ktoré budú predmetom podnikania uvádzajú v zakladateľských dokumentoch, ktorými sú spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.
Živnosť je charakterizovaná ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Fyzická osoba si môže založiť živnosť ak spĺňa všeobecné a v prípadne vykonávania niektorých živností aj osobitné podmienky (odborná alebo iná spôsobilosť).

Ohlasovacie živnosti - podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba, môže vykonávať podnikateľskú činnosť na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenského list), o ktorý požiada príslušný živnostenský úrad ohlásením (vyplnením a odovzdaním predpísaného formulára).

Voľné živnosti        - podmienkou ich prevádzkovania je splnenie všeobecných podmienok (vek
                                18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) nevyžaduje
                                sa žiadna odborná ani iná spôsobilosť.
Remeselné živnosti - podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením
                                v odbore,
Viazané živnosti     - podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť upravená
                                osobitnými predpismi,


Koncesované živnosti - náročnejšie činnosti, ktorých povoľovanie si vyžaduje splnenie určitých ďalších podmienok (spoľahlivosť, posudzovaná vo vzťahu k predmetu podnikania, so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetku a verejných záujmov). Možno ich prevádzkovať len na základe udelenia koncesie.

Ako postupovať pri získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenského listu):

1. Rozhodnúť sa, ktoré živnosti chcem vykonávať.
2. V prípade remeselných a viazaných živností zadovážiť doklady o odbornej spôsobilosti.
3. Ak si to niektorá živnosť vyžaduje, určiť zodpovedného zástupcu.
4. Získať formulár pre ohlásenie živnosti a vyplniť ho.
5. Vyplniť vo formulári údaje na získanie výpisu z registra trestov (aj v prípade zodpovedného
    zástupcu).
6. Priložiť doklady o odbornej spôsobilosti.
7. Odovzdať vyplnený formulár s povinnými prílohami na miestne príslušnom obvodnom úrade,
    odbore živnostenského podnikania.
8. Zaplatiť správny poplatok - za každú voľnú živnosť 5 €, za viazanú a remeselnú 15 €.

Pri elektronickom ohlásení živnosti je poplatok za voľnú živnosť 0 € a za viazanú a remeselnú 7,50 €.

Aj keď tento proces nie je mimoriadne náročný, vzhľadom na často sa meniacu legislatívu je vhodné obrátiť sa na niekoho, kto má s procesom ohlásenia živnosti skúsenosti. Vyhnete sa tak častým chybám a viacnásobným návštevám živnostenského úradu.

Naša spoločnosť využíva zaručený elektronický podpis a ohlásenie živnosti robí formou elektronického podania, čo Vám zabezpečí okrem profesionálneho prístupu aj výraznú úsporu finančných prostriedkov, najmä ak žiadate zapísať viac živností, prípadne viazaných a remeselných živností.